EHBO Gieten
Start
Bestuur
Cursussen
Evenementen
Herhalingen
Foto's
Contact
  
 AVG

 

Voor leden:
Opgave voor
Evenementen

Privacy Reglement gebaseerd op de

Wet Algemene Verordening Gegevensbeheer

 

In dit reglement wordt vastgesteld hoe het bestuur en vereniging van EHBO afdeling Gieten omgaat met de aan haar verstrekte persoonsgegevens.

Begrippen:

1.   Het bestuur zijn de mensen die zijn gekozen en daadwerkelijk zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

2.   Leden zijn alle betalende leden van de aangesloten vereniging.

3.   Onder persoonsgegevens wordt verstaan, achternaam, voornaam, geboortedatum, adres, e-mail
      adres en telefoonnummer.

4.   Onder vereniging wordt verstaan de EHBO vereniging afdeling Gieten zoals omschreven in de statuten.

5.   Inschrijfformulier is het aanmeldformulier lidmaatschap EHBO vereniging afdeling Gieten.

6.   Bewaartermijn bij de secretaris is maximaal één kalenderjaar in verband meetarchivering voor het opmaken van het jaarverslag (Art.5.1.b, art.89)

Persoonsgegevens:

De persoonsgegevens worden op een op een vaste computer beheert door de secretaris en voorzitter. Zij hebben daartoe een Excel bestand gemaakt.                     Zij zullen de gegevens verwerken en aanpassen.
in dit bestand zijn de onder 3 verstrekte gegevens verwerkt en opgeslagen.
Deze gegevens zijn nodig voor het goed kunnen besturen van genoemde vereniging, namelijk wie men is, geboortedatum in verband met geldigheid EHBO-diploma, het adres voor bezoeken en facturering, contributie, het e-mail adres voor correspondentie en het telefoonnummer voor het afspraak te kunnen maken.
Van dit bestand wordt steeds een back-up gemaakt op een externe vaste schijf, welke is gekoppeld aan de computer. De persoonsgegevens, zoals benoemd in punt 3 van het reglement, zullen worden gedeeld met de Koninklijke Nederlandse EHBO vereniging in verband met de geldigheid van EHBO-diploma en het tijdig verlengen van het EHBO-diploma. De persoonsgegevens worden gedeeld met de bestuursleden en achternaam, voornaam, adres en telefoonnummer worden in het verenigingsbulletin vermeldt. De persoonsgegevens zullen nooit op een stick worden gezet, vanwege het gevaar van verlies. De persoonsgegevens blijven bewaard zolang de persoon lid is van de vereniging .Zodra het lid zijn lidmaatschap heeft opgezegd, zullen de persoonsgegevens na een kalenderjaar worden verwijderd uit het systeem van de secretaris en penningmeester.
Bij de overige bestuursleden worden deze gegevens direct verwijderd, voor zover zij deze gegevens in hun bezit hebben. Indien het lid om zijn gegevens vraagt, zullen deze gegevens hem of haar ter beschikking worden gesteld en men heeft tevens het inzage recht over haar of zijn eigen gegevens bij de secretaris van de vereniging.

Foto’s:

Bij EHBO activiteiten kunnen foto’s worden gemaakt van deelnemers. Deze foto’s zullen eventueel worden gebruikt bij het jaarverslag, website van de vereniging of een presentatie bij één van de activiteiten van de EHBO.
Indien een lid hier bezwaar tegen heeft, dient zij of hij dit schriftelijk voor aanvang van het seizoen aan het bestuur kenbaar te maken.

Geluidsopnames:

Door het bestuur zullen eventueel opnames worden gemaakt van de jaarvergadering en bestuursvergaderingen. Indien dit gewenst wordt, zullen daartoe nieuwe afspraken worden gemaakt en bekend worden gemaakt bij aanvang van de vergadering.

Privacy beleid EHBO vereniging afdeling Gieten:

Op de jaarvergadering zal aandacht worden besteed aan het privacy beleid van het bestuur. Mochten daarover vragen zijn of opmerkingen, dan zal het bestuur daarmee op gepaste wijze omgaan.

Data lek:

Bij een eventuele data lek, zullen de leden en Autoriteit Persoonsgegevens binnen 72 uur na constatering hiervan in kennis worden gesteld.                                 Indien blijk, dat alleen gegevens zijn gelekt, die slechts geringe kans geven op schending van rechten van betrokkenen, dan zal Autoriteit Persoonsgegevens      niet in kennis worden gesteld. (art.33.1) In alle gevallen zullen betrokkenen worden geïnformeerd en zal de secretaris daarvan een registratie bijhouden.

Functionaris gegevensbescherming:

Als vereniging zijn we vrijgesteld van genoemde functionaris. Echter de secretaris zal wel als zodanig hiermee worden belast.

Bezwaar Privacyreglement EHBO vereniging afdeling Gieten

Bij EHBO activiteiten kunnen foto’s worden gemaakt van deelnemers. Deze foto’s zullen eventueel worden gebruikt bij het jaarverslag, website van de vereniging  of een presentatie bij één van de activiteiten van de EHBO.

Indien je hier bezwaar tegen hebt kun je dit mailen naar:

jannyzikken@planet.nl

of schriftelijk naar

Secretariaat EHBO afdeling Gieten
p.a. Pallert 3
9461 HW Gieten

o.v.v.  “Bezwaar privacyreglement”

Namens het bestuur

Janny Zikken-Hoiting
secretaris